Navigointivalikko Etusivulle Haku Yhteystiedot Esittely Faktaa ydinvoimasta Ajankohtaista Kuudes voimala Viides voimala

> Suomeksi
> In English

 

Liity mukaan.
Yhdistyksen esittely.
Tiedotteet.
Kalenteri.
Galleriat.
Kirjasto.
Linkit.

Ydinenergianuoret ry
Kärnkraftungdomar i Finland rf
Finnish Youth for Nuclear Energy

Lausunto uusiutuvan energian edistämisohjelmasta 2003-2006

Ydinenergianuoret ry

Ydinenergianuoret on vuonna 1994 perustettu ydinvoimamyönteisten nuorten ympäristöjärjestö, joka keskittyy toiminnassaan energiantuotantoon ja energiapolitiikkaan sekä niistä aiheutuvien ympäristöhait tojen minimoimiseen.


Yleistä

Ydinenergianuoret ry:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 13.1.2003 Helsingissä päättänyt antaa lausunnon koskien kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmämietintöä "Uusiutuvan energian edistä misohjelma 2003-2006". Työryhmän ehdotus on valmistunut 5.12.2002.

Ohjelma on nelivuotinen ja sen sisältämät toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa ohjelmakaudella. Ohjelma kausi on lähes sama kuin tuleva eduskuntavaalikausi, joten se tarjoaa ajallisesti tarkoituksenmukaiset puitteet valtioneuvoston käyttöön koko vaalikauden ajaksi, mikäli sen keskeiset perusolettamukset eivät jakson aikana merkittävästi muutu.

Ydinenergianuoret ry moittii kauppa- ja teollisuusministeriötä siitä, ettei yhdistykseltä ole pyydetty lausuntoa, vaikka useilta muilta ympäristö- ja kansalaisjärjestöiltä on, kuten Dodo -Tulevaisuuden elävä luonto ry, Greenpeace Pohjola, Kuluttajat -Konsumenterna ry, Maan Ystävät, Natur och Miljö rf ja WWF.


Lausunto

Esityksen esipuheen osalta ydinenergianuoret moittii ryhmän kokoonpanoa siltä osin, että kansalaisjärjes töistä ainoastaan Suomen Luonnonsuojeluliitto on ollut ryhmässä edustettuna. Ydinenergianuoret ei voi hyväksyä sellaista käytäntöä, että kansalais- ja ympäristöjärjestöistä kutsutaan mukaan yleensä vain ydinvoimaa vastaan toimivaan Valtavirta-verkostoon kuuluvia yhdistyksiä. Ydinenergianuoret kysee enalaistaa työryhmässä Sll:a edustaneen tutkija Simo Kyllösen asiantuntemuksen, sillä Kyllönen on nimen omaan käytännöllisen filosofian tutkija, eikä hänen keskeisin asiantuntemuksensa näin ollen mielestämme liity suoraan energia-asioihin. Ydinenergianuoret ei hyväksy Suomen Luonnonsuojeluliiton allekirjoitta maa ns. KIO* -ehdotusta (11.12.2002), jossa arvioidaan Suomen sähkön kokonaiskulutuksen vuonna 2010 olevan vain 85,3TWh. Mielestämme tämä arvio ei voi olla realististen, taloudellisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisten ehdotuksen lähtökohta. Ydinenergianuoret moittii työryhmää Suomen Luonnon suojeluliiton yliedustuksesta, sillä sen kokouksiin on osallistunut myös Sll:n energiakoordinaattori Tuuli Kaskinen.

Ydinenergianuoret haluaa, että tehty ehdotus päivitetään niin, että vuoden 2002 sähkön ja kaukolämmön kokonaismäärät ovat tiedossa ja eri tekniikoiden osuudet tulevat siihen kirjatuiksi.

Ydinenergianuoret suhtautuu myönteisesti uusiutuvaan energiaan perustuvalle sähköntuotannolle pyydet täessä annettavaan alkuperätakuuseen ja toivoo, että vastaava käytäntö yleistyisi koskemaan myös kaikkea muuta energiantuotantoa. Sähkön toimittajan pitää pystyä yksilöimään, miten sähkö on tuotettu.

Ydinenergianuoret pitää komission antamia määräyksiä uusiutuvan energian tuen tasolle riittävinä ja jopa korkeina. Käyttötuki saa olla enintään 100% tuotantokustannuksen ja markkinahinnan välisestä erotukses ta. Näin runsaskätiseen tukemiseen ei ole tarvetta, sillä energiayhtiöt ovat usein imagosyistä subventoineet ns. vihreää sähköä tinkimällä omista katteistaan.

Toistaiseksi vesivoimakapasiteetin lisääminen on varsin marginaalista, sillä korkein hallinto-oikeus päätti, ettei Vuotoksen tekojärvihanketta saa toteuttaa. Ydinenergianuoret on uusiutuvan energian kannalla ja tukee kansanedustaja Kari Myllyniemen (kesk.) tekemää lakialoitetta, jonka hyväksyessään eduskunta säätäisi Vuotoksen rakentamisesta erillislain. Vuotoksen alueella sijaitsevia Kemihaaran soita ei missään nimessä saa liittää osaksi Natura-verkostoa ennen kuin mahdollisuudet erillislain säätämiseksi on perus teellisesti selvitetty. Aikanaan rakennetut Lokan ja Porttipahdan tekojärvet tulivat mahdollisiksi juuri erillislakien ansiosta. Niiden vaikutuksesta Lapin ekosysteemi on muuttunut ja jopa monipuolistunut mm. merikotkan elinmahdollisuuksien luomisen vuoksi.

Sivulla 20 esitetyn taulukon KTM:n energiatuen jakautumisesta lisäksi olisi toivottavaa, että esitettäisiin luvut siitä, kuinka paljon näillä kullakin tekniikalla on toistaiseksi saatu aikaan tuotantoa. Se helpottaisi eri energiamuotojen taloudellista vertailua.

Tuulivoimatavoitteiden suhteen toteutunut kehitys on useita kertaluokkia hitaampaa, kuin mitä on tavoi teltu. Ydinenergianuoret ei näe tuulivoiman lisäämistä kotimaassa kovinkaan tärkeänä, mutta epäilee nykyisen tukitason sekä luvitusmenettelyn kykyä herättää investoijien mielenkiintoa.

Ydinenergianuoret pitää suurena puutteena sitä, että mahdollisten tukitoimien piiriin kuuluvaa aurin koenergian tuotantoa ei ole kyetty paremmin mittaamaan ja tilastoimaan. Ydinenergianuoret pitää työryh män professori Peter Lundilta (TKK) saatuja lukuja kyseenalaisina, sillä prof. Lund on tullut viime vuosina tunnetuksi kiihkeänä ydinvoiman vastustajana ja joidenkin muiden tekniikoiden suhteen turhan optimistisena ennustajana. Olisi vähintäänkin kohtuullista edellyttää esitettyjen lukujen relevantti lähde tai tutkimusmenetelmä pääpiirteissään.

Ydinenergianuoret näkee sen kehityksen positiivisena, että kuluttajien tietoisuuden ympäristöasioista arvellaan lisääntyneen. Tämä siitäkin huolimatta, että ns. vihreän sähkön kysynnän ei katsota lisäänty neen. Viranomaisten tulee valvoa energiayhtiöiden markkinointia, jotta ne eivät väärin perustein tarjoa ekosähköä kuluttajille, vaikka tuottavat suurimman osan siitäkin fossiilisia polttoaineita käyttämällä. Ekosähkön ja vihreän sähkön määritelmä tulisi olla yhteinen ja sen kriteerit varsin tiukat uusiutuvan energian osuuden suhteen. Ydinenergianuoret haluaa, että ympäristötietoisilla kuluttajilla olisi tulevaisuu dessa mahdollisuus tehdä ydinsähkö- ja lämpösopimus. Kotitalouksien ydinsähkölle olisi myös syytä myöntää vihreän sähkön sertifikaatti.

Ehdotuksessa todetaan useassa kohdassa: edullinen ostosähkö hidastaa paitsi uusiutuvan energian edistä mistä niin myös sähkön ja lämmön yhteistuotantohankkeiden käynnistämistä. Ydinenergianuoret pitää tätä käsitystä nykyisen sähkön hinnan osalta virheellisenä, koska mitkään aikaisemmat realistiset suunnitelmat eivät ole voineet perustua näin korkealle sähkön hinnalle.

Työryhmän jäsenen, tutkija Simo Kyllösen 12.12.2002 jättämästä eriävästä mielipiteestä ydinener gianuoret toteaa, ettei tuulivoimakapasiteetin kasvu 2000 MW:iin ole realistista vielä vuoteen 2010 mennessä, eikä luultavasti edes vuoteen 2025 mennessä. Toisaalta emme pidä sitä tarpeellisenakaan, sillä tuulivoiman vaikutus hiilidioksidipäästöihin tuotettua sähköyksikköä kohti on minimaalinen sen vaatimat toman kapasiteetin, käyttöasteen ja yksikkötehon vuoksi. Tuulivoimaloiden valmistukseen ja ylläpitoon liittyy kuitenkin tietty määrä epäsuoria päästöjä aiheuttavia toimenpiteitä, kuten raskaita kuljetuksia. Ydinenergianuoret ei myöskään yhdy Kyllösen moitteeseen Tekesin rahoituksen kohdentamisesta, sillä pidämme tuen tasoa vähintäänkin mittavana suhteessa tuuli- ja aurinkoenergian taloudelliseen ja ympäris tölliseen merkitykseen.


Helsingissä 13.1.2003
Ydinenergianuoret ry
Hallitus
Kari Kuusisto
puheenjohtaja

Uutisia.

Naapurit kiinnostuneita Suomen markkinoista

Fortum luovutti YVA-ohjelman KTM:lle

Kunnat kilpailevat voimalaitoksesta

Fennovoima tarjoaa jätteitä Posivalle

Ydinvoiman kannatus huippulukemissa

Metalliteollisuus raivaa tietä sähköntuotantoon

FIN6:n YVA-ohjelma on valmis

KD:n nuoret vaativat lisää ydinvoimaa

Voimayhtiöt käynnistivät Fin6:n suunnittelun

> Uutisarkistoon
> Tiedotteet

 

Päivitetty 4.7.2007